Wsparcie we wdrożeniu innowacji produktowej- nowego produktu spożywczego „wieloskładnikowej chrupki”.

Posted by Katarzyna Orłowicz in Aktualności 18 paź 2019

WITPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.:

Wsparcie we wdrożeniu innowacji produktowej – nowego produktu spożywczego „wieloskładnikowej chrupki”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III ?Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości:
Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zminimalizowanie ryzyka wdrożenia na rynek innowacji produktowej – wieloskładnikowej chrupki śniadaniowej poprzez skorzystanie z usług o charakterze prorozwojowym, które obejmą specjalistyczne testy konsumenckie oraz doradztwo w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej i znaku towarowego.

Intensywność wsparcia: 80%

Kwota dofinansowania: 104 240,00 zł

Okres realizacji projektu: 2019.10.01 – 2020.03.31

Na podstawie umowy nr: RPMA.03.01.02-14-c377/19Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WITPOL Sp. z o.o ul. Chorzowska 3A, 26-600 Radom; REGON: 670500703; NIP: 796-003-47-34; KRS: 0000512630.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Krzysztof Radtke iod@wit-pol.com.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych  i  nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

OK